Organizator:

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB podczas LABS EXPO!

Podziel się

Historia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w dniu 3 grudnia 1991 roku na spotkaniu 82 przedstawicieli podjęto uchwałę o utworzeniu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

 

Klub POLLAB jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją:

  • dobrowolną i niezależną,
  • integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość,
  • wspierającą system oceny zgodności,
  • otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną.

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

 

Cele Klubu przyjęte i określone w Regulaminie są realizowane poprzez różne formy działania:

  • organizowanie sympozjów Klubu, konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych,
  • pozyskiwanie i publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wydawanie Biuletynów,
  • promocja doświadczeń członków Klubu,
  • czynne uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania członków Klubu (EUROLAB, EURACHEM, IECEE-CB, ILAC, EA, IAF, itp.) i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród członków Klubu.

 

Klub POLLAB jest członkiem stowarzyszonym:

  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM - od 24 maja 2000 r.
  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB - od 19 marca 2004 r.

Działalność branżowa to praca w sekcjach/komisjach, gdzie organizowane są merytoryczne spotkania o profilu szkoleniowym oraz prowadzone, tak ważne przy ocenie kompetencji, porównania międzylaboratoryjne. W ramach Klubu działa Komisja ds. auditów, Komisja ds. metrologii oraz Sekcje: Badań materiałowych, Chemiczna (POLLAB – CHEM) członek EURACHEM, Laboratoriów budowlanych, Laboratoriów wzorcujących, Maszyn, urządzeń i środków transportu, PETROL-GAZ, Przemysłu tekstylnego i skórzanego, Ochrony środowiska, Żywności i zdrowia.

Klub POLLAB prowadzi również działalność wydawniczą, tłumacząc i publikując np. zagraniczne poradniki.