Organizator:

„Jakość żywności – od producenta do konsumenta”

Podziel się

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Jakość żywności – od producenta do konsumenta”. Spotkanie odbędzie się drugiego dnia targów LABS EXPO, tj. 20 marca w godzinach 9:30 - 14:30 w sali C.

9:30 – 9:40     Rozpoczęcie konferencji - Dorota Walkowiak-Tomczak – prof. UPP dr hab.

9:40 – 10:00   Czy potrzebna nam jest kontrola żywności. Rola i znaczenie analityki

prof. dr hab. Henryk Jeleń

Kontrola żywności jako integralna część zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa; podstawowe obszary analityki żywności – oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin, badanie zawartości zanieczyszczeń procesowych, mikotoksyn, oraz wybrane zagadnienia z badania zafałszowań żywności metodami chromatograficznymi.

10:00 – 10:30 Zastosowanie proteomiki w badaniu autentyczności żywności

prof. dr hab. Magdalena Montowska

Autentyczność żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych, dodatki białkowe, makuchy, białka alergenne, peptydy specyficzne gatunkowo, termostabilne markery peptydowe, limit detekcji, spektrometria mas.

10:30 – 11:00 Zanieczyszczenia procesowe w tłuszczach spożywczych – aktualne zagadnienia w produkcji żywności

prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik

Zanieczyszczenia procesowe – niekorzystne substancje powstałe podczas produkcji żywności z zastosowaniem wysokich temperatur; tłuszcze i oleje spożywcze mogą być źródłem takich substancji, jak akrylamid, 3-MCPD i estry glicydolu oraz izomery trans kwasów tłuszczowych. Ich maksymalny poziom jest często limitowany przez prawo 

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 11:50 Zastosowanie kropek kwantowych w analityce żywności

prof. UPP dr hab.  Krzysztof Dwiecki

Kropki kwantowe – charakterystyka nanokryształów oraz możliwości zastosowania w analityce i obrazowaniu, analityczna metoda spektroskopowa (fluorymetryczna) o wysokiej specyficzności, przykłady komercyjnych aplikacji kropek kwantowych – oferta rynku.

11:50 – 12:20 Techniki mikroskopowe w analizie produktów spożywczych

dr hab. inż. Maciej Jarzębski

Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów; wrażenia wzrokowe (barwa i kształt) w konsumenckiej ocenie jakości żywności; zastosowanie mikroskopów optycznych – stereoskopowego, biologicznego, konfokalnego i STED oraz mikroskopii cyfrowej i elektronowej w analizie żywności.

12:20 – 12:40 Rola sztucznej inteligencji w analizie żywności

dr inż. Krzysztof Przybył

Zastosowanie Konwolucyjnych Sieci Neuronowych (CNN) w analizie obrazów żywności; interpretowalna sztuczna inteligencja (XAI) w kontekście zapewnienia zrozumienia decyzji podejmowanych przez algorytmy; perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w żywności.

12:40 – 13:30 Przerwa

13:30 – 13:50 Projektowanie żywności dla spersonalizowanej diety

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

Trendy w żywieniu; oczekiwania konsumenta względem żywności; zasady projektowania żywności; nauka dla rynku żywności - przegląd opracowanych technologii.

13:50 – 14:20 Owady jadalne jako składniki żywności - na co należy zwrócić uwagę?

dr hab. inż. Przemysław Kowalczewski

Wykorzystanie owadów do produkcji żywności wywołuje wiele dyskusji na temat celowości ich stosowania; czy warto je stosować? czy jest to bezpieczne dla konsumentów? produkcja owadów na cele spożywcze, wartość odżywcza i ocena produktów wzbogaconych w owady.

 

Komitet organizacyjny:  Dorota Walkowiak-Tomczak – prof. UPP dr hab.

Pracuje w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pełni funkcję prodziekana ds. studiów na WNoŻiŻ. Jej praca naukowo-badawcza związana jest z analizą i technologią owoców i warzyw, w tym oceną ich  jakości fizykochemicznej i prozdrowotnej podczas transportu, przechowywania i przetwarzania.

 

 

Prelegenci: 

Czy potrzebna nam jest kontrola żywności. Rola i znaczenie analityki

Henryk Jeleń - Prof. dr hab. - pracuje w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalista z zakresu analityki i chemii żywności. Zajmuje się głównie metodami chromatograficznymi i łączonymi. Jego szczególne zainteresowania dotyczą związków lotnych i tworzących aromat żywności. Członek korespondent PAN od 2016, członek Rady Doskonałości Naukowej od 2019. Kierownik licznych projektów naukowych, w tym realizowanych we współpracy z przemysłem. Znajduje się wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców w naukach o żywności.

 

Zastosowanie proteomiki w badaniu autentyczności żywności

Magdalena Montowska - Prof. dr hab., absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Katedrze Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizuje się w analizie proteomicznej białek mięsa i innych produktów spożywczych. Jej podstawowa działalność badawcza związana jest z analizą proteomiczną produktów spożywczych, wykrywaniem zafałszowań żywności, identyfikacją gatunkową technikami spektrometrii mas i PCR, detekcją i identyfikacją białek i peptydów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym detekcją białek alergennych, także oceną jakości mięsa i produktów mięsnych oraz wykrywaniem wad technologicznych mięsa zwierząt rzeźnych. Najważniejsze prace badawcze dotyczą identyfikacji markerów peptydowych odpornych na procesy technologiczne oraz problematyki oksydacji lipidów i białek.  

 

 

Zanieczyszczenia procesowe w tłuszczach spożywczych – aktualne zagadnienia w produkcji żywności

 

Dominik Kmiecik - prof. UPP dr hab., pracuje w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest specjalistą z dziedziny technologii i analizy tłuszczów i olejów roślinnych.  Główny nurt jego zainteresowań naukowych jest związany z badaniem przemian olejów roślinnych i zawartych w nich związków aktywnych w czasie ich produkcji, przechowywania i wykorzystania w procesach obróbki żywności, oceną możliwości pozyskiwania i wykorzystania substancji o właściwościach przeciwutleniających i antypolimeryzacyjnych w olejach smażalniczych i w produktach spożywczych, projektowaniem żywności funkcjonalnej, w tym wegańskiej, z wykorzystaniem tłuszczów o wysokiej wartości odżywczej oraz technologią produkcji tłuszczów i olejów roślinnych.  Autor blisko 100 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych

 

Zastosowanie kropek kwantowych w analityce żywności

Krzysztof Dwieckiprof. UPP dr hab., pracuje w Katedrze Biochemii i Analizy Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Interesuje się zastosowaniem metod spektroskopowych (spektrofotometria UV-Vis, spektrofluorymetria, dynamiczne rozpraszanie światła) w analizie żywności. Zajmuje się badaniem wpływu koloidów asocjacyjnych na autooksydację olejów roślinnych. Do jego zainteresowań naukowych należą także oddziaływania naturalnych przeciwutleniaczy z liposomami i białkami oraz wykorzystanie kropek kwantowych do oznaczania polifenoli. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Euro Fed Lipid.

 

Techniki mikroskopowe w analizie produktów spożywczych

Maciej Jarzębski - dr hab. inż, Absolwent Politechniki Poznańskiej, posiada dwa tytuły doktora, pierwszy z nauk technicznych z inżynierii materiałowej oraz drugi z biofizyki, natomiast stopień doktora habilitowanego uzuskał w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Zajmuje się  analizą struktur w nanorozmiarze. Specjalizuje się w mikroskopii optycznej oraz technikach analizy rozmiaru cząstek. Prowadzi badania dotyczące układów emulsyjnych, żeli, hydrożeli, nanocząstek, ekstraktów roślinnych, a także bioapatytów i technologii wodorowych. Aktywnie współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi w Polsce oraz za granicą.

 

Rola sztucznej inteligencji w analizie żywności

Krzysztof Przybył – dr inż., pracuje w Katedrze Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w technologii żywności, wykorzystując sztuczną inteligencję, z naciskiem na obszary uczenia maszynowego i głębokiego, analizę danych, przetwarzanie obrazu, ocenę jakości produktów spożywczych, suszenie warzyw i owoców, a także optymalizację procesów mechanicznych żywności. Jego obszary badawcze obejmują głównie teorie i zastosowania inteligencji obliczeniowej, w tym zaawansowane techniki deep i machine learning, systemy oparte na podobieństwach, relacje z systemami rozmytymi, rozpoznawanie wzorców, a także ocenę jakości produktów spożywczych i optymalizację procesów technologicznych, zwłaszcza w zakresie suszenia konwekcyjnego i rozpyłowego.

Projektowanie żywności dla spersonalizowanej diety

Anna Gramza-Michałowska – prof. dr hab., pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Gastronomii i Żywności Funkcjonalnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzi badania i doradztwo eksperckie z zakresu żywienia człowieka i technologii żywności, innowacji, zrównoważonego rozwoju. Główny nurt jej zainteresowań naukowych jest związany z badaniami dotyczącymi właściwości roślinnych składników aktywnych oraz możliwości ich implementacji do żywności ukierunkowanej na poprawę stanu odżywienia i dobrostanu konsumentów. Zajmuje się także rozwojem i wdrażaniem innowacyjnej żywności funkcjonalnej i nutraceutyków wzbogaconych w wybrane składniki bioaktywne o ukierunkowanym działaniu wspomagającym zdrowie, zarządzaniem gastronomią dla produkcji żywności wysokiej jakości i dziedzictwem kulinarnym w przemyśle spożywczym i żywieniu domowym. Jest autorką ponad 280 prac naukowych z zakresu chemii żywności, dietetyki i rolnictwa.

Owady jadalne jako składniki żywności - na co należy zwrócić uwagę?

Przemysław Kowalczewski - dr hab., jest pracownikiem Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego obszar badawczy koncentruje się wokół tematyki żywności prozdrowotnej, w szczególności projektowania i badania aktywności biologicznej produktów. W wyniku jego działalności naukowej ukazało się wiele cennych prac naukowych w renomowanych czasopismach. Prace te opisują aktywność biologiczną żywności pochodzenia roślinnego oraz owadów jadalnych. Jest autorem ponad 180 prac naukowych z zakresu przetwarzania i analizy żywności. Jest autorem licznych patentów i zgłoszeń patentowych w zakresie technologii produkcji prozdrowotnych produktów spożywczych zawierających bioaktywne składniki pochodzenia roślinnego.

 

20 marca

w godzinach 9:30 - 14:30

sala C

 

Zarejestruj się na targi i odbierz wejściówkę: 

https://labsexpo.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety-i-informacje-dla-zwiedzajacych/